Reviews

Polityka prywatności

Własność Pliku danych osobowych

Witryna www.maxipokrowce.com jest własnością DOMAINET 2008 S.L. i spełnia wymogi wynikające z Ustawy Organicznej 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych. DOMAINET 2008 S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany lub dostosowania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Dlatego zalecamy zapoznanie się z nią za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Witryny. W przypadku, gdy użytkownik zarejestrował się w serwisie i uzyska dostęp do swojego konta lub profilu, zostanie poinformowany o istotnej zmianie w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

Zgodnie z tym Prawem Przemysłowym Maxipokrowce nie przekaże w całości ani w części wspomnianych danych żadnej firmie lub organizacji, ani nie będzie ich wykorzystywać w żadnym innym celu niż opisany w poprzednim akapicie.

Maxipokrowce gwarantuje, że będzie traktować Twoje dane osobowe w sposób poufny, a serwer, na którym są one przechowywane, korzysta ze środków bezpieczeństwa określonych w hiszpańskich przepisach o ochronie danych.

Przesyłając te dane, użytkownik lub klient wyraża zgodę na umieszczenie ich w tym pliku, który ma na celu przesyłanie informacji handlowych lub informacyjnych.

Firma odpowiedzialna za przetwarzanie danych

CIF: B98428550

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: DOMAINET 2008 S.L.

Adres: AV. ALMANSA, 84 BAJO DERECHA. 46870 ONTINYENT. VALENCIA.

Telefon: 960707 757

E-mail: info@maxifundas.com

Ogólne zobowiązania

W ramach różnych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych, DOMAINET 2008 SL, jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które przechowuje i wykorzystuje w ramach swojej działalności, musi odpowiadać za przestrzeganie szeregu ogólnych zasad i musi być w stanie to wykazać (co jest rozumiane jako „proaktywna odpowiedzialność”).

Dlatego DOMAINET 2008 S.L. zapewnia, że dane osobowe będą:

a) Traktowane w sposób zgodny z prawem, lojalny i przejrzysty w stosunku do zainteresowanej strony.

b) Gromadzone w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być następnie przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

c) Adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane.

d) Dokładne i, jeśli to konieczne, aktualizowane. Z tego powodu zostaną podjęte wszelkie rozsądne środki, aby dane osobowe, które są niedokładne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane, zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione.

e) Przechowywane w taki sposób, aby identyfikacja zainteresowanych stron nie była dłuższa, niż jest to niezbędne do celów przetwarzania danych osobowych.

f) Traktowane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed ich utratą, zniszczeniem lub przypadkowym uszkodzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Biorąc pod uwagę stan technologii, koszt aplikacji oraz jej charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie i wadze, które pociąga za sobą traktowanie praw i wolności osób fizycznych, firma musi określić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

DOMAINET 2008 S.L. musi zastosować te środki zarówno w momencie określania środków, z których będziesz korzystać, jak i podczas samego przetwarzania, aby skutecznie stosować zasady ochrony danych i integrować niezbędne gwarancje w przetwarzaniu, w celu spełnienia wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (LOGPD) w celu ochrony praw zainteresowanych stron i zagwarantowania, że ​​domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne do każdego z konkretnych celów przetwarzania.

Obowiązek ten dotyczyć będzie ilości gromadzonych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności.

Środki te zagwarantują w szczególności, że domyślnie dane osobowe nie będą dostępne, bez interwencji danej osoby, dla nieokreślonej liczby osób fizycznych.

Należy wziąć pod uwagę, że przestrzeganie kodeksów postępowania lub uznanego mechanizmu certyfikacji może posłużyć jako argument do wykazania przestrzegania przez firmę obowiązków.

Informacje kontaktowe

W DOMAINET 2008 S.L. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do realizacji usług, które zamówiłeś lub o które prosiłeś.

Podane dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak długo istnieje stosunek handlowy lub przez lata niezbędne do wypełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że istnieje obowiązek prawny.

Przypominamy, że jako osoba zainteresowana masz szereg praw, w tym prawo wiedzieć, jeśli w DOMAINET 2008 S.L. Twoje dane osobowe są przetwarzane, a w związku z tym masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania nieprawidłowych danych lub żądania ich usunięcia, gdy dane nie są już potrzebne.

DOMAINET 2008 S.L. potrzebuje ich i w związku z tym prosi o Twoją wyraźną zgodę na wysyłanie Ci komunikatów o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować, mające powiązanie z tymi, które zamówileś.

Kryteria przechowywania danych:

Rozróżniamy dwa typy i informacje w celu realizacji naszych zasad dotyczących zatrzymywania i anulowania danych: (1) informacje księgowe i podatkowe oraz (2) relacje biznesowe użytkownika z DOMAINET 2008 S.L.
Informacje księgowe i podatkowe, które mogą wynikać z relacji pomiędzy DOMAINET 2008 S.L. a użytkownikiem będą przechowywane przez 6 lat w celu przestrzegania przepisów podatkowych.

Pozostałe informacje o użytkowniku związane z aktywnością w DOMAINET 2008 S.L. i jej portalem internetowym będą przechowywane i przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu, gdy użytkownik zażąda ich anulowania lub wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w takich celach, w takim przypadku dane zostaną zablokowane i przechowywane przez 3 lata w celu wykazania zgodności DOMAINET 2008 SL w związku z jego zobowiązaniami dotyczącymi przepisów o ochronie danych, społeczeństwa informacyjnego i reklamy.

Prawa i cel w związku z przetwarzaniem Twoich danych

Rozpatrywane są następujące kategorie danych osobowych niezbędnych do utrzymania stosunku handlowego:

Identyfikacja: imię i nazwisko, NIP, adres pocztowy, numery telefonów, e-mail.

Dane te będą wykorzystywane w celu: świadczenia usług, fakturowania oraz obsługi posprzedażowej.

Terminy usunięcia danych: W miarę możliwości terminami usunięcia różnych kategorii danych będą terminy określone w przepisach i przepisach podatkowych dotyczących określenia obowiązków.

Prawa, z których można skorzystać to:

- Prawo dostępu: Firma musi przekazać zainteresowanej stronie potwierdzenie, czy jej dane osobowe są przetwarzane, czy też nie, a w takim przypadku musi podać następujące informacje: a) cele przetwarzania; b) posiadane dane osobowe; c) tożsamość odbiorców danych; d) okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu; e) tożsamość firmy odpowiedzialnej za wykonanie prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informację o prawie wniesienia reklamacji do AEPD; oraz g) gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od zainteresowanej strony, informacje o ich pochodzeniu.

- Prawo do sprostowania: Firma jest zobowiązana do sprostowania danych zainteresowanych stron, które są niedokładne lub niekompletne, które jej dotyczą.

- Prawo do usunięcia: Firma musi usunąć dane zainteresowanych stron, jeśli wyrażą swoją odmowę lub sprzeciw wobec przetwarzania danych przez firmę i nie ma przepisów prawnych, które to uniemożliwiają.

- Prawo do przenoszenia danych: Zainteresowana strona będzie miała prawo otrzymać dane osobowe, które jej dotyczą i które nam dostarczyła, w odpowiednim formacie, do powszechnego użytku i odczytu mechanicznego oraz ma prawo do przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie lub firmie. Firma dostarczy je, jeśli zainteresowana strona przekaże dane nowej osoby odpowiedzialnej.

- Prawo do ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania: Zainteresowana strona będzie miała prawo do uzyskania od firmy ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych (w okresie, który pozwala firmie zweryfikować ich dokładność), gdy firma nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale gdy zainteresowana strona potrzebuje ich do formułowania, reklamacji, lub gdy nie wyraziła zgody na przetwarzanie, podczas gdy sprawdza się, czy uzasadnione powody spółki odpowiedzialnej są nadrzędne wobec uzasadnionych powodów zainteresowanej strony.

- W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, istnieje możliwość jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Pozyskiwanie danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnienie zgody Użytkownika.

Wysyłając wiadomość e-mail / wypełniając formularz, prosząc o informacje / składając wniosek lub składając zamówienie na naszej platformie lub zapisując się na naszą listę, aby otrzymywać komunikaty promocyjne, wyrażasz wyraźną i dokładną zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych w celach opisanych powyżej, a także przeniesienie na osoby trzecie w celu zapewnienia zgodności.

Kontynuując, szczegółowo opisujemy, w jaki sposób użytkownik wyrazi zgodę w zależności od interakcji, jaką wykonuje z naszą witryną:

  • Obsługa zamówień: Za zgodą użytkownika poprzez akceptację warunków zakupu i niniejszej Polityki Prywatności oraz opłacenie zamówienia.
  • W przypadku komunikacji promocyjnej: za zgodą zainteresowanej strony poprzez przesłanie formularza / wiadomości e-mail na adresy udostępnione na platformie internetowej lub poprzez wyraźną akceptację w trakcie procesu zakupu poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności.
  • W celu zarządzania aplikacjami: Za zgodą zainteresowanej strony wysyłając formularz / e-mail na adresy udostępnione na platformie internetowej poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
  • Odpowiadanie na formularze kontaktowe: Za zgodą zainteresowanej strony poprzez wysłanie formularza / e-maila na adresy udostępnione na platformie internetowej poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności.


Przekazane dane osobowe będą traktowane jako poufne, a odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane, aby zapobiec zmianie, utracie i nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi do tych danych.

Żadne komunikaty promocyjne, reklamowe lub handlowe nie będą wysyłane bez wyraźnej zgody Użytkownika na ich otrzymywanie.

Odbiorcy Twoich danych

DOMAINET 2008 S.L. oraz osoby trzecie, które muszą uzyskać dostęp do danych w celu realizacji celów opisanych powyżej.

Przechowywanie danych w celu korzystania ze strony internetowej i nawigacji

Ze względu na prosty fakt przeglądania Witryny, DOMAINET 2008 S.L. będzie zbierać informacje dotyczące:

-Adresu IP.

-Typu przeglądarki.

-Systemu operacyjnego.

-Czasu wizyty lub przeglądania Serwisu.

Takie informacje mogą być przechowywane przez Google Analytics, dlatego odwołujemy się do Polityki prywatności Google, ponieważ to Google gromadzi i przetwarza takie informacje. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

W ten sam sposób strona internetowa może udostępniać narzędzie Google Maps, które może mieć dostęp do Twojej lokalizacji, jeśli wyrazisz na to zgodę, w celu zapewnienia dokładniejszej odległości i / lub kierunków naszej siedziby.

W związku z tym odwołujemy się do Polityki Prywatności stosowanej przez Google Maps, aby poznać wykorzystanie i postępowanie z takimi danymi. Informacje, które obsługujemy, nie będą związane z konkretnym użytkownikiem i będą przechowywane w naszych bazach danych w celu analizy statystycznej, ulepszania Witryny, naszych produktów i / lub usług oraz pomogą nam ulepszyć naszą strategię handlową. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Prawo do wniesienia skargi do organu kontroli

1. Każde państwo członkowskie ustanawia, że spoczywa na nim odpowiedzialność powołania jednej lub wielu niezależnych, publicznych organów w celu ​​nadzorowania stosowania Rozporządzenia w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w zakresie dotyczącego przetwarzania i ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych.

2. Każdy organ nadzorczy przyczynia się do spójnego stosowania Rozporządzenia w całej Unii. W tym celu organy nadzorcze współpracują ze sobą oraz z Komisją.

3. Jeżeli w państwie członkowskim jest kilka organów nadzorczych, państwo członkowskie wyznacza organ nadzorczy, który będzie reprezentował te organy w komitecie, i ustanawiał mechanizm spójności.

4. Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o przepisach prawnych, które przyjęło zgodnie z niniejszym rozdziałem, oraz niezwłocznie poinformuje o wszelkich późniejszych zmianach mających wpływ na te przepisy.


Reviews

Masz wątpliwości?

Pomożemy Ci dobrać pokrowiec na sofę.

Product successfully added to the product comparison!